ahha-travel China Beijing Forbidden City Beijing Guilin Guilin-Yangshuo Longsheng Shanghai Xian       WORLD eBooks
   
Xian, army of Terracotta Warriors (210 BC), Qin Shi Huang, 1st Emperor of China

  Xian, army of Terracotta Warriors   Xian, Terracotta Warriors, each is unique
   
Xian, Terracotta Warriors   Xian, Terracotta Warriors with horses

  Xian, terracotta horses
   
Xian, Terracotta Warriors before reassembly

  Xian, picture of Terracotta Warriors when first unburied (paint fades away with exposure to air)

  Xian, mausoleum of Qin Shi Huang
   
Xian, ancient City Wall (1370 AD), Ming Dynasty

  Xian, City Wall, old city inside   Xian, City Wall, new city outside
   
Xian, City Wall, corner tower

  Xian, Bell Tower   Xian, Drum Tower
   
Xian, Shaanxi History Museum   Xian, bronze bells, Zhou Dynasty   Xian, ox-head agate cup, Tang Dynasty

   
Xian, Big Wild Goose Pagoda, Buddhist   Xian, Big Wild Goose Pagoda, incense burner

  Xian, Big Wild Goose Pagoda, bell
   
Xian, Big Wild Goose Pagoda, Buddha in garden   Xian, Big Wild Goose Pagoda, Buddha in garden   Xian, Big Wild Goose Pagoda, monk's pet birds

   
Xian, Great Mosque, entrance arch to courtyards

  Xian, Great Mosque, courtyard archway   Xian, Great Mosque, courtyard hallway
   
Xian, Great Mosque, courtyard pavilion   Xian, Great Mosque, courtyard archway   Xian, Great Mosque, courtyard pavilion

   
Xian, Great Mosque, prayer hall

  Xian, Great Mosque, well   Xian, Great Mosque, side hall
   
Xian, entrance wall to house with puppets

  Xian, inside house with puppets   Xian, musician for puppet shows
   
Xian, puppets   Xian, shadow puppets   Xian, shadow puppets

   
Xian, small pagoda near market   Xian, concubine dress   Xian, pomegranate in Muslim market

   
Xian, pottery factory   Xian, throwing pottery   Xian, finished pottery

copyright © 2011 Turmaline, LLC World ahha Learning Turmaline, LLC Contact Us / Privacy